1.فضای نمایشگاهی شقایق

مساحت ۳۳۰ متر مربع، طبقه زیر همکف جنب تالار ابوریحان

2.فضای نمایشگاهی نیلوفر

مساحت ۴۸۰ متر مربع، طبقه همکف جنب تالار ابوریحان

 

3. فضای نمایشگاهی یاس

مساحت ۶۳۰ متر مربع، طبقه دوم

 

4.فضای نمایشگاهی گلبرگ یک

مساحت ۲۲۰ متر مربع، طبقه اول جنب تالارعلامه طباطبایی وسالن کنفرانس شیخ بهایی

5.فضای نمایشگاهی گلبرگ دو

مساحت ۲۲۰ متر مربع، طبقه دوم جنب تالار خوارزمی و سالن کنفرانس حکیم خیام

 

6.فضای نمایشگاهی گلبرگ سوم

مساحت ۲۲۰ متر مربع، طبقه سوم جنب تالار استاد شهریار و سالن کنفرانس پروین اعتصامی

 

7.فضای نمایشگاهی باز