۱متقاضی از دانشگاه شهید بهشتی/متقاضی از خارج از دانشگاه
۲ثبت اطلاعات اولیه
۳انتخاب فضا های مورد نیاز
۴انتخاب سایر امکانات
۵ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری