همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

بزرگراه چمران - خیابان یمن-بلوار دانشجو-دانشگاه شهید بهشتی - مرکز همایش های بین المللی
تلفن: 29902756 (یا) 22431614 ایمیل: info@sbuicc.ir